Архив | Апрель 2018

Ինքնաստուգում

 1. Լուծե՛ք անհավասարումը..
  ա) (4X+3) / 2 ≥ 2 — (2X-1)/3
  (12x+9)/6 ≥ (12-4x-2)/6
  12x+9≥12-4x-2
  12x+9≥10-4x
  16x≥1
  x≥1/16

  բ)√( -4x+5)=√(-x+1)
  -4x+5=-x+1
  √(-4x+5)≥0
  √(-x+1)≥0
  -3x=-4
  3x=4
  x=4/3
  √(-1/3)≥0
  x պատկանում է (դատարկ բազմություն)
   

 2. Լուծել անհավասարումների համակարգը և համախումբը.

  ա) x>-1
  x≤-1
  x=դատարկ բազմություն
  բ) x≤-2/5
  x>2
  x=0
  x պատկանում է (-անվերջությունից;-2/5] ∪ (0) ∪ [2;+անվերջություն)

   


 3. Գտնել հետևյալ թվերի թվաբանական քառակուսի արմատը.
  0.49=0.7
  √0.0064=0.08
  √810000=900
  √625=25
  √1/729=1/27
   

 4. Գտեք թվային արտահայտության արժեքը.
  ա) √(40*55*22)=220
  բ) √121*√640=11√640
  գ) (7-√3)*(√3+7)=46 

 5. Լուծեք անհավասարումը.

  ikrvfdssxzyh

   

Реклама

Հետաքրքրաշարժ լեզվական առաջադրանքներ

1.Ի՞նչ նախադասություն է գրված:
Գիմինիրեքեըթմենայբրեդաուբենայբրեեչկենայբմեննուէ:
Ա. Գիրքը նկարազարդ է: Բ. Գիրքը մարդու ընկերն է: Գ. Գիրքը մտքի բանալին է:
Դ. Գիրքը շատ թանկ է: Ե. Գիրքը մարդու բարեկամն է:

2. Ո՞ր մասնագետն էր զբաղված ոչ իր մասնագիտությամբ:
Ա. Բրուտը պայտում էր ձին:
Բ. Խեցեգործը կավից ամաններ էր պատրաստում:
Գ. Հյուսնը շինարարության համար ատաղձ էր պատրաստում:
Դ. Փականագործը մետաղյա իրեր էր նորոգում:
Ե. Հնագետը հնություններ էր ուսումնասիրում:

3. Ո՞ր նախադասությունը զերծ չի մնացել մակաբույծ բառից:
Ա. Արան ամեն առավոտ ոտքով քայլում է երկու կիլոմետր:
Բ. Եթե չհարմարվեմ, անպայման կվերադառնամ:
Գ. Զինվորները ոտքով անցան այդ քարքարոտ ճանապարհը:
Դ. Հետդարձին հանդիպեցինք օտարազգի զբոսաշրջիկների:
Ե. Երկհարկանի առանձնատան վերևի հարկում ապրում էին մայր ու որդի

4.Աղբյուր, կերպար, վարկատու, բութակ, արդյունք բառերից չորսում որևէ տառ և՛ սկիզբ
է, և՛ վերջ: Ո՞ր բառն է զուրկ այդ հետաքրքիր հատկությունից:
Ա. արդյունք Բ. կերպար Գ. աղբյուր Դ. բութակ Ե. վարկատու

5. Պատասխանի ո՞ր տարբերակում են իրար համապատասխանում հայկական առածների
սկիզբն ու ավարտը:
1. Ջուր կերթա, ա. անձրևից չի վախենա:
2. Գետն անցկացան, բ. ինչքան խմես, կծարավես:
3. Լավություն արա, ջուրը գցիր, գ. ձուկը չիմանա, աստված կիմանա:
4. Ջուրն ընկնողը դ. առվումը խեղդվեցին:
5. Արծաթը (փողը) աղի ջուր է, ե. ավազ կմնա:
Ա. 1-բ, 2-դ, 3-գ, 4-դ, 5-ա Բ. 1-գ, 2-բ, 3-ա, 4-դ, 5-ե Գ. 1-բ, 2-դ, 3-գ, 4-ա, 5-ե
Դ. 1-ե, 2-դ, 3-գ, 4-բ, 5-ա Ե. 1-ե, 2-դ, 3-գ, 4-ա, 5-բ

6. Ի՞նչ չես գտնի շաբաթվա օրերի անվանումների մեջ:
Ա. լուսանցք՝ առաստաղի մեջ Բ. այբուբենի տառանուն
Գ. գրական ստեղծագործություն Դ. դերանուն Ե. շաղախի մեջ օգտագործվող նյութ

 

Революция в Армении

В Армении уже около двух недели продолжаются митинги. Я постоянно наблюдаю за этими митингами, и хотя меня там не было, я всегда с ними духовно. Я действительно хочу, чтобы страданий и мучений наших соседей, друзей, и других не падали в воду. Мы победили в борьбе с главностю Пашинян, который был первым, кто встал и сразился с ними, желая вывести сержа саргсяна из должности премьер-министра. Мы все стояли рядом с ним и надеялись на нашу поддержку — это была большая помощь. И через десять дней мы достигли нашей цели, теперь у нас есть новая цель, конечно, всеми возможными способами. Я даже не сомневаюсь в нашем армянском народе, они обязательно достигнут этой цели.Я более чем уверен, что уважаемый нами господин Пашинян никогда не сдаться и будет стоять рядом с народом и поможет им достичь своей цели. Мы все с вами, никогда не сдавайтесь.

Что надо человеку, чтобы жить

Человек должен перед собой поставить цель и стремится исполнить его. Надо жить не только для себя, надо думать и о других. В одиночестве человеку трудно жить. Для этого нужны друзья, близкие люди, за которых можно и жизнь не пожелать отдать. Человек должен жить правильно. Правильно жить не только быть честным, справедливым, а правильно питаться, вести здоровый образ жизни. Надо очень много время проводить на природе. Всегда настраивать себя на положительном, так как правильные мысли помогают в их исполнение. Жизнь даётся человеку один раз, все приходит и уходит, меняются времена, но стремление человека во всех временах ведёт их к совершенству и познанию жизни.

Ստուգողական աշխատանք

 1. Ինչպիսի՞ եռանկյանն է վերաբերվում Պյութագորասի թեորեմը:

Ուղղանկյուն եռանկյանը:

 1. Սահմանել Պյութագորասի թեորեմն ու գրել բանաձևը՝ քառակուսիներով:

a^2+b^2=c^2

Ուղղանկյուն եռանկյան էջերի քառակուսիների գումարը հավասար է ներքնաձիգի քառակուսուն:

 1. Գտնել.
  ա) ներքնաձիգը, եթե էջերն են 12 սմ և 16 սմ,
  c^2=12^2+16^2=144+256=400=20^2

  c=20
  բ) էջը, եթե մյուս կողմերն են 12 սմ և 13 սմ:

  a^2+b^2=c^2

  12^2+b^2=13^2

  144+b^2=169

  b^2=169-144

  b^2=25

  b=5

 2. Եռանկյան կողմերը 7 մ, 24 մ և 26 մ են: Արդյո՞ք եռանկյունը ուղղանկյուն եռանկյուն է:

7^2+24^2≠26^2

49+576≠676

Եռանկյունն ուղղանկյուն եռանկյուն չէ

 1. Հավասարասրուն սեղանի մեծ հիմքը 30 սմ է: Որոշիր սեղանի պարագիծը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է բարձրությանը եւ հավասար է՝ 12 սմ:

 1. Սահմանել ուղղանկյուն եռանկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը:

Սինուսը ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան դիմացի էջը հարաբերած ներքնաձիգ:

Կոսինուսը ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան կից էջը հարաբերած ներքնաձիգն է:

Տանգենսը ուղղանկյուն եռանկյան դիմացի էջը հարաբերած կից էջին:

 1. Գրել հիմնական եռանկյունաչափական առնչությունները:

 1. tg<A=sin<A/cos<A

 2. ctg<A=cos<A/sin<A

 3. sin^2<A+cos^2<A=1

 1. Լրացրու այս եռանկյան մասին հետեւյալ նախադասությունները.

 1. 180

 2. բարձրությունն, ուղղանկյուն

 3. 90

 4. PF

 5. BF

 6. BF/BN

 1. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերն են CA=25 սմ, CB=60 սմ, AB=65 սմ: Գտնել tg<A և S∆ABC:

65412.png

 1. Հաշվիր քառակուսու կողմն ու մակերեսը, եթե նրա անկյունագիծը 10√2 սմ է:

Քառակուսու մակերեսը հավասար է անկյունագծի քառակուսու կեսին <=>

<=> S=(10√2)^2=200

S=200

կողմը հավասար է √200

Разноцветная бабочка

 • Почему это легенда? Можно ли назвать рассказ философским произведением?

Да, это легенда, потому что в одиночестве человек не может жить. Да, философские мысли в том, что мальчик шёл по той тропинки, которое несла к небу.

 • Что в рассказе удивило вас, показалось необычным? Что особенно взволновало?

В том, что он почти пол века прорывал себе путь домой, голодный, без одежды и лишь в конце прорвался в свет и стал опять ребёнком.

 • Почему Анисья так долго живет?

Потому что у Анисьи была надежда, что сын её жив, и она его найдёт.