Архивы

Ճարպեր՝ լիպիդներ

Կենսական տարրեր

Միջառարկայական նախագիծ

Կենսական են կոչվում են այն քիմիական տարրերը, որոնք առաջացնում են բարդ օրգանական նյութեր, որոնք էլ ապահովում են կենդանի օրգանիզմի կենսագործունեությունը: Մակրոտարրերը կազմում են օրգանիզմի 93%-ը: Ածխածին(C), Ջրածին(H), Թթվածին (O), Ազոտ(N), Ֆոսֆոր(P), Ծծումբ (S): Միկրոտարրերն են երկաթ(Fe), կալիում (K), նատրիում(Na), Կալցիում (Ca), մագնեզիում (Mg), քլոր(Cl), ֆտոր(F), բրոմ(Br), յոդ (I), ցինկ(Zn), պղինձ (Cu), կոբալթ(Co), մանգան(Mn), մոլիբդեն (Mo):

Ուլտրատարրերն են՝ոսկի(Au), արծաթ(Ag):

Բջջի բաղադրությունը՝70-80% ջուր, 1-2% անօրգանական աղեր

Օրգանական նյութեր՝ սպիտակուցներ՝10-20%, ճարպեր՝1-5%, ածխաջրեր 0,2-2% , նուկլեինաթթուններ՝0,2-2%

Անհատական աշխատանք ճարպեր՝լիպիդիներ:

Լիպիդներ ճարպակերպեր, ճարպանմաններ, օրգանական նյութեր,որոնք մոլեկուլի կառուցվածքով և ֆիզիկաքիմիական հատկություններով նման ենճարպերին։ Գլիցերինի ևբարձրագույն ճարպաթթուների, սպիրտների, ալդեհիդների ևն միացություններիածանցյալներ են։ Կարևոր նշանակություն ունեն բուսական և կենդանականաշխարհում։ Ճարպերի հետ կազմում են լպիդների դասը։ Տերմինը հնացած է ևհամարյա չի գործածվում։ Պարունակվում են կենդանի և բուսականբոլոր բջիջներիում։ Ամենատարածվածը՝ ճարպերն են։ Ջրում չեն լուծվում, լուծվումեն օրգանական լուծիչներում։ Բջջի չոր նյութի 5-10%, իսկ ճարպահյուսվածքում՝ 90%։

Մարդու օրգանիզմում ճարպերը կուտակվում են կրծքագեղձերում, ճարպոն,ենթամաշկի ցանցաշերտում։ Ճարպեր կուտակվում են նաև բույսերի սերմերում,պտուղներում։ Ճարպերը կարող են լինել պինդ և հեղուկ։ Պինդ (խոզի, ձավարի),հեղուկ (զեյթունի, օձաձկան ձարպը)։ Ճարպի 1 մոլ կազմված է 1 մոլ գլիցերինի 3 մոլճարպաթթուներից։ Լիպիդներից են՝ կարոտինը, քսանտոֆիլը, ֆոսֆոլիպիդները,լեցիտինը, խոլեստերինը։ Վիտամին A, D, E, K, սեռական հորմոնները, հեշտությամբմիանում են սպիտակուցներին՝ առաջացնելով լիպոպրոտերդներ։

Դրանք մտնում են մեմբրանների, կորիզի կազմի մեջ, կուտակվում է մաշկի տակ՝նրան տալով էլաստիկություն։ Կենդանական բջիջներում ավելի շատ ճարպեր կան։

Նշանակություն

Այս անվան տակ միավորված են մեծ և համեմատաբար տարակառույց միացություններ, որոնց ներկայացուցիչները պարունակվում են կենդանական և բուսական հյուսվածքներում, անլուծելի են ջրում, լուծելի միայն ցածր բևեռայնություն ունեցող (ոչ բևեռային) լոծիչներում (եթեր, բենզոլ, պետրոլեինային եթեր և այլն)։

Կենդանի օրգանիզմներում լիպիդները կատարում են բազմազան ֆունկցիաներ՝ էներգետիկ, պաշտպանողական, կառուցվածքային, կարգավորիչ և մտնում են բոլոր կենսաթաղանթների կազմի մեջ։

Լիպիդների մոլեկուլներում առկա են բևեռացված (հիդրոֆիլ) և ոչ բևեռացված (հիդրոֆոբ) խմբավորումներ։ Հետևաբար, լիպիդներն ունեն խնամակցություն և՛ ջրային, և՛ ոչ ջրային ֆազերի հանդեպ, այսինքն՝ լիպիդները դասվում են բիֆիլ միացությունների շարքին, որոնք կարող են կատարել իրենց ֆունկցիաները ֆազերի բաժանման սահմանում։

Լիպիդները ըստ հիդրոլիզի ենթարկվելու ունակության բաժանվում են երկու մեծ խմբերի՝ օճառացվող և չօճառացվող։

Օճառացվող լիպիդները հիդրոլիզվում են թթվային և հիմնային միջավայրում։ Հիմնային հիդրոլիզի ընթացքում առաջանում են կարբոնաթթուների աղեր, գլիցերին և այլ միացություններ։ Բարձրագույն կարբոնաթթուների աղերը կոչվում են օճառներ։ Չօճառացվող լիպիդները հիդրոլիզի չեն ենթարկվում։

Ֆունկցիաներ

  1. Էներգետիկ — 1գ ճարպի ճեղքումից առաջանում է 38,9 ԿՋ էներգիա։
  2. Ջրի աղբյուր են — 1կգ ճարպի օքսիդացումից առաջանում է 1,1 կգ ջուր։
  3. Կառուցողական — մտնում է բոլոր մեմբրանների բաղադրության մեջ։
  4. Պաշտպանական -ենթամաշկի ճարպը պաշտպանական դեր է կատարում։
  5. Ջերմամեկուսիչ է -օրգանիզմը պաշտպանում է ջերմության կորստից։
  6. Կուտակվում է որպես պաշարանյութ։

Հայաստանում աճեցվող խաղողի տեսակները

Մշակության մեջ տարածված է խաղողի մոտ 70 տեսակ՝ շուրջ 600 սորտերով, որոնց մեծ մասից ստանում են գինիների տարբեր տեսակներ: 

Ոսկեհատը, Գառան դմակը, Սև Արենին, Կարմրահյութը, Նռնենին, Ազատենին, Մեղրաբույրը, Ներկառատը, Արարատին, Մսխալին, Շահումյանին, Անահիտը, Հայաստանը, Դեղին ու Վարդագույն Երևանիները, մուսկատային բույրով մի քանի սորտեր և այլն:

Գինի

* Ինչպիսի՞ երևույթ է խաղողի խմորումը

Խմորումը կենսաքիմիական երևույթ է, որի ընթացքում խաղողում պարունակվող ածխաջրերը՝գլյուկոզը, ֆրուկտոզը, սախարոզը, օսլան խմորում են բակտերիանների ազդեցությամբ:

* Ինչպիսի՞ անօրգանական և օրգանական նյութեր կան գինու բաղադրության մեջ

Գինում պարունակվող անօրգանական, օրգանական նյութերը: Օրգանական-սպիրտներ,գլյուկոզ, գինեթթու,քացախաթթու,սաթաթթու
Անօրգանական-ջուր,ածխաթթու գազ, ծծմբային գազ, մետաղօրգանական միացություններ

Լաբորատոր փորձ 1 Հայտանյութի օգնությամբ գինու միջավայրի որոշումը: Քացախաթթու-թույլ թթվային Գինեթթու-ուժեղ թթվային Լաբորատոր փորձ 2 Կատարենք չեզոքցման ռեակցիաներ սոդայով, անջատվելու է CO2: Երկու նմուշների վրա լցրեցինք սոդա՝անջատվեց ածխաթթու գազ: Հետո լցրեցինք աղաթթու և նմուշներտ եկան սկզբնական տեսքի: Եվ Արենի գինին ստացավ իր վարդագույն գեղեցիկ երանգը:

Լաբորատոր փորձ 2

Կատարենք չեզոքացման ռեակցիաներ սոդայով. անջատվելու է CO2:

Երկու նմուշների վրա լցրեցինք սոդա՝ անջատվեց ածխաթթու գազ: Հետո լցրեցինք աղաթթու և նմուշները եկան սկզբնական տեսքի: Եվ Արենի գինին ստացավ իր վարդագույն գեղեցիկ երանգը:

Հալոգեններ

Հալոգենները կենսականորեն շատ անհրաժեշտ տարրեր ենև օրգանիզմում 

բացառապես -1 օքսիդացման աստիճանում են։

Ֆտոր

Ֆտորը հիմնականում տեղայնացված է ատամներում, եղունգներում ևոսկրային 

հյուսվածքներում: Ատամի արծնի հիմնական բաղադրիչմասը ֆտորապատիտն է՝ 

3Ca(PO4)2·CaF2, որի պակասը օրգանիզմում առաջ էբերում կարիես հիվանդությունը: 

Դա կանխելու համար ատամի մածուկի մեջներմուծում են կալիումի ֆտորիդ՝ KF:

Քլոր

Ձախից աջ քլորը, բրոմը և յոդ սենյակային ջերմաստիճանում:

Քլորը գազ է, բրոմըհեղուկ, յոդը պինդ: Ֆտոր չի կարող ընդգրկվել պատկերով անոթի մեջ 

շնորհիվ իրբարձրռեակտիվության պատճառով

Քլորի զանգվածային բաժինն օրգանիզմում կազմում է 0,15%: Քլորիդ իոններ 

է պարունակում արյան պլազման՝ գերազանցապես NaCl և KCl աղերի լուծույթների ձևով։ 

Դրանք կարգավորում են օսմոտիկ ճնշումը, ապահովումեն իոնների հոսքը բջջային 

մեմբրանների միջոցով, ակտիվացնումեն ֆերմենտները: Կերակրի աղի օրական պահանջը 5-10 գ է։

Մարդու և կենդանիների ստամոքսում արտադրվում է աղաթթու, որը կազմումէ 

ստամոքսահյութի 0,3%-ը և անհրաժեշտ է սննդի նորմալ մարսողության, ինչպեսնաև սննդի հետ օրգանիզմում 

ներթափանցող հիվանդագին մանրէները ոչնչացնելուհամար։ Բժշկության մեջ 

լայնորեն օգտագործվում են կերակրի աղի ֆիզիոլոգիականև հիպերտոնիկ լուծույթները։

Ֆիզիոլոգիական լուծույթ՝ NaCl-ի 0,9 %-անոց ջրային լուծույթ

Հիպերտոնիկ լուծույթ՝ NaCl-ի 3-10 %-անոց ջրային լուծույթ

Բրոմ

Կենտրոնական նյարդային համակարգը շատ զգայուն է բրոմիդի իոնի՝ Br2, նկատմամբ, 

որն ունի հանդարտեցնող ազդեցություն։ Այդպատճառով բրոմ պարունակող 

դեղամիջոցներն օգտագործվում են նյարդայինգրգռվածությամբ տառապող 

հիվանդների բուժման համար։

Յոդ

Մարդու օրգանիզմը պարունակում է շուրջ 25 մգ յոդ, որը հիմնականում կուտակվածէ 

վահանձև գեղձում: Վերջինում յոդի պակասը առաջ է բերում խպիպ ծանր

հիվանդությունը, որի կանխման համար կերակրի աղին խառնում են կալիումիյոդիդի (1 կգ NaCl-ին՝ 1-2 գ HI)։ Յոդի սպիրտային լուծույթը (5-10 %-անոց) օգտագործվում է բժշկության մեջ մաշկի բորբոքումների և վնասվածքների դեպքում՝

որպես վարակազերծող և արյան հոսքը դադարեցնող միջոց։

Հալոգեններն ու դրանց միացություններն ունեն վիթխարի կիրառություններ մարդկային գործունեության ամենատարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև կենսաբանական կարևորագույն նշանակություն բույսերի և կենդանիների նորմալ աճի ու գոյատևման համար։

Ֆտոր

Ֆտոր

Հիմնական հոդված՝ Ֆտոր։

Ֆտորը լայնորեն օգտագործվում է որոշ օրգանական նյութերի՝ սառնագենտների և ֆտորոպլաստների արտադրության համար։ Ձեզ ծանոթ է սառնարաններում գործածվող ֆրեոնը` CCl2F2 դյուրաեռ հեղուկը, որը գոլորշացման ենթարկվելիս (ճնշումը կտրուկ փոքրացնելու միջոցով) շրջապատից խլում է մեծ քանակով ջերմություն: Նշված նյութը, որի քիմիական անունն է երկքլորկֆտորմեթան, օգտագործվում է է նաև որպես պրոպելենտ (ցնդելիություն ապահովող նյութ) զանազան օդակախույթներում և կենցաղային հոտազերծիչներում:

Ֆտորաջրածնական թթուն` HF, օգտագործվում է ապակին խածատելու՝ վրան նախշեր և գրություններ անելու համար, որը հիմնված է ձեզ արդեն ծանոթ հետևյալ ռեակցիայի վրա.

Հեղուկ ֆտորը՝ F2 (հաճախ թթվածնի հետ միասին), ծառայում է որպես օքսիդիչ հրթիռային վառելիքիհամար։ Ֆտորը լայն կիրառություն է ստացել ինչպես սովորական, այնպես էլ «հարստացված» ուրանի արտադրության մեջ։ Ուրանի հանքաքարերից նախ ստանում են այդ մետաղի քառաֆտորիդը՝ UF2, որից էլ այնուհետև՝ մետաղական ուրանը:

Հարկ է իմանալ, որ ատոմային էլեկտրակայաններում որպես էներգիայի աղբյուր օգտագործվում է ոչ թե բնական, այլ U իզոտոպով հարստացված ուրանը։ Վերջինիս պարունակությունը բնական ուրանում շատ քիչ է՝ շուրջ 2%, այնինչ այդ ռադիոակտիվ իզոտոպի տրոհման շղթայական ռեակցիան իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մեծացնել դրա պարունակությունը բնական ուրանում։ Այդ նպատակին հասնում են՝ օգտագործելով դիֆուզիայի երևույթը, որի հիմքում գազային վիճակում 235UF6 և 238UF6 մոլեկուլների շարժման տարբեր արագություններն են։

Քլոր

       Քլոր

Հիմնական հոդված՝ Քլոր։

Արդյունաբերությունում քլորից ստանում են քլորաջրածին և աղաթթու։ Քլորի ջրային լուծույթի մանրէասպան հատկության վրա է հիմնված բնակչությանը ջուր մատակարարող կայաններում գազային քլորի օգտագործումը, հատկություն, որը պայմանավորված ատոմային թթվածնի գոյացմամբ.

Քլորից ստանում են նաև ժավելային հեղուկ, որն օգտագործվում է սպիտակեղենի լվացման համար։ Մեծ քանակներով արտադրվում է քլորակիր, որը կիրառվում է թղթի արդյունաբերությունում՝ մանրաթելերիսպիտակեցման համար։ Քլորակիրը երկու աղի խառնուրդ է, որն առաջանում է հանգած կրի կախույթի մեջ քլորը անցկացնելիս.

                            Քլոր

Այդ աղերը հաճախ ներկայացվում են մեկ միացյալ բանաձևով՝ CaOCl2։ Հիպոքլորիտները՝ KClO, Ca(ClO)2, ինչպես նաև քլորի(IV) օքսիդը՝ ClO2, օգտագործվում են նաև ախտահանման նպատակներով։

Կալիումի քլորատը` KClO3 , ուժեղ օքսիդիչ է, վերականգնիչների հետ առաջացնում է պայթուցիկ խառնուրդներ, օգտագործվում է լուցկու, բենգալյան կրակների և հրավառության համար խառնուրդների արտադրությունում: Նատրիումի քլորատը` NaClO3, ծառայում է որպես մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոց։ Կալիումի և ամոնիումի պերքլորատները` KClO4, NH4ClO4 օգտագորխվում են հրթիռային տեխնիկայում որպես օքսիդիչներ:

Մեծ քանակներով քլոր օգտագործվում է քլոր պարունակող օրգանական նյութեր` լուծիչներ, մոնոմերներ և պոլիմերներ, թունաքիմիկատներ, ստանալու համար։

Բրոմ

                            Բրոմ

Հիմնական հոդված՝ Բրոմ։

Արծաթի բրոմիդը` AgBr, լուսազգայուն նյութ է և օգտագործվում է լուսանկարչական թղթի ու ժապավենի արտադրությունում.

Յոդ

Հիմնական հոդված՝ Յոդ։

Արծաթի յոդիտի` AgI, փոշին ցրելով ամպերի մեջ՝ առաջացնում են արհեստական անձրև և այդպիսով կանխում հնարավոր կարկուտը:Յոդը լայնորեն օգտագործվում է վերլուծական քիմիայում՝ յոդաչափական եղանակով զանազան նյութերի ճշգրիտ քանակներ որոշելու համար։ Յոդի հետքերի հայտնաբերման նպատակով այդ հետազոտություններում գործածվում է նաև օսլայաջուր, որը հալոգենի աննշան քանակներից անգամ ստանում է վառ կապույտ գույն։

ՔԼՈՐԱՋՐԱԾՆԱԿԱՆ ԹԹՎԻ ԿԱՄ ԱՂԱԹԹՎԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

HCl-Քլորաջրածնական գազ

Քլորաջրածնական թթվի կամ աղցանի ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները։

HCl=H+Cl

Աղաթթվի փոխազդեցությունը  ակտիվ մետաղների հետ։

Փորձ 1

2H2+O2=2H2O+Q

Mg+HCl=MgCl2+H2

Փորձ 2

HCl+NaOH=NaCl+H2O

Ջրածինը որպես ապագայի վառելանյութ

Ջրածնային էներգետիկան էներգաարտադրողության՝ էկոլոգիապես ամենամաքուր ճյուղերից է։ Այն հնարավորություն է տալիս ստանալ մեծ քանակությամբ որակյալ էներգիա՝ առանց շրջակա միջավայրը վնասելու։ 

Ջրածինը տիեզերքի ամենատարածված տարրն է։ Ջրածին գազը թունավոր չէ և օժտված է մեծ ջերմատվությամբ։ Դրա մեկ գրամի այրումից ստացվում է 120 կՋ ջերմություն, մինչդեռ նույն քանակի բենզինից՝ միայն 46 կՋ։ Ընդ որում՝ մթնոլորտն աղտոտող ոչ մի վնասակար նյութ չի առաջանում, որն անխուսափելի է վառելիքի ցանկացած այլ տեսակի պարագայում։ Ջրածինը էկոլոգիապես մաքուր և իդեալական վառելանյութ է, միակ վերջանյութը ջուրն է։ Այն հեշտությամբ կարելի է տեղափոխել և բաշխել սպառողներին սովորական խողովակաշարով, որոնցով այսօր տեղափոխվում է բնական գազը։

Ջրածինը էլեկտրաէներգիա կարելի է ստանալ ոչ միայն ներկայիս ջերմաէլեկտրակայանում, այլև ավելի մեծ արդյունավետությամբ՝ վերջերս ստեղծված էլեկտրաքիմիական գեներատորներում (ԷՔԳ), այսպես կոչված՝ «վառելիքային սնուցիչներում»:

Ի՞նչն է, սակայն, խանգարում ջրածնի՝ որպես մաքուր վառելիքի ավելի լայն կիրառությունը։ Գլխավոր խոչընդոտը վառելիքի մյուս տեսակների համեմատությամբ ջրածնի բարձր ինքնարժեքն է։ Այժմ այն հիմնականում ստանում են նավթից, բնական գազից և քարածխից:

Շատ մեծ հեռանկար է կապվում արեգակնային էներգիայի միջոցով ջրի քայքայման հետ, որը հետազոտության առարկա է գրեթե բոլոր զարգացած երկրների փորձարաններում։

Քիմիական գիտության ամենահրատապ խնդիրներից է կատալիզատորի առկայությամբ ջրի լուսաքիմիական քայքայումը։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ն. Սեմյոնովը ցույց է տվել, որ վանադիումը, մոլիբդենի, մանգանի միացությունները և որոշ ներկանյութեր արդյունավետ կատալիզատորներ են նշված ռեակցիայի համար։ Նախատեսվում է ապագայում արևային ուժեղ ճառագայթում ունեցող և գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի հողատարածություններում ստեղծել «էներգետիկ դաշտեր», որտեղ թափանցիկ սարքերից դուրս կբերվեն վերը նշված եղանակով ջրի քայքայման արգասիքները՝ ջրածինն ու թթվածինը։

Հարկ է ընդգծել, որ նշված եղանակներով Արեգակից ստացված էներգիան չի առաջացնի երկրագնդի ջերմաստիճանի բարձրացում։

Որպեսզի մարդկությունը ապահովված լինի էներգիայով, անհրաժեշտ է համատեղել բոլոր երկրների գիտնականների և կառավարությունների ջանքերը։

Օզոնային շերտի քայքայում

Օզոնային շերտի քայքայումը ժամանակակից բնապահպանական հիմնախնդիրներից է։ Եթե օզոնային շերտի քայքայման գործընթացը չդադարի, ապա դրա հետևանքները մարդկային հասարակության համար աղետալի կլինեն։

Օզոնը թթվածնի եռատոմ միացություն է։ Մթնոլորտում օզոնի մոլեկուլն անկայուն է. տրոհվում և վերականգնվում է խիստ հավասարակշռված հարաբերակցություններով։ Այն առաջանում է վերնոլորտում (ստրատոսֆերա)՝ 25-30 կմ բարձրություններում։ Օզոնային շերտը իոնոսֆերայի հետ միասին պահպանում է կենսոլորտը արեգակնային ուլտրամանուշակագույն կարճալիք և ռենտգենյան ճառագայթներից։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում երկրագնդի օզոնային թաղանթում հայտնաբերվել են անցքեր, հատկապես՝ Հարավային բևեռի շրջանում։

Օզոնային շերտը փխրուն, սակայն հուսալի վահան է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների դեմ։ Այն կլանում է վտանգավոր և որոշակի երկարությամբ ալիք ունեցող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները՝ պահպանելով կյանքը Երկրի վրա։ Երկար ժամանակ արևի տակ մնալը կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների որոշակի ազդեցության տակ ընկնելը մաշկի քաղցկեղով հիվանդանալու վտանգ է պարունակում, և սա դեռ օզոնային շերտի քայքայման հետևանքներից մեկն է միայն։

Արեգակը Երկրի վրա կյանքի աղբյուր է, սակայն այն միևնույն ժամանակ կարող է քայքայել կյանքն իր անտեսանելի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով և այդ ճառագայթներից կենսոլորտը պաշտպանում է մթնոլորտի օզոնային շերտը։ Օզոնը թթվածնի ատոմների յուրահատուկ միացություն է (Օ3)։ Մթնոլորտում օզոնի մոլեկուլն անկայուն է, այսինքն և տրոհվում, և վերականգնվում է խիստ հավասարակշռված հարաբերակցություններով։ Օզոնային թաղանթը բաշխված է վերնոլորտում (ստրատոսֆերա)՝ 25-30 կմ բարձրությունների միջև և կազմում է Երկրի մթնոլորտի միայն մի աննշան մասը։ Եթե մթնոլորտում պարունակվող ամբողջ օզոնը նորմալ ճնշման պայմաններում բաշխենք երկրագնդի մակերեսով, ապա կստացվի շուրջ 3 մմ հաստությամբ շերտ, որի պատճառով էլ այն կոչվում է օզոնային շերտ։

Չափազանց պայծառ լույսը կամաց-կամաց վնասում է առողջ աչքերը, և որքան նոսր է օզոնային շերտը, այնքան ավելի է մեծանում աչքի հիվանդությունների (կատարակտ, ընդհուպ մինչև կուրացում) սպառնալիքը, թե մարդկանց, թե կենդանիների շրջանում։ Ու եթե մարդը կարող է հնարավորինս զերծ մնալ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների անմիջական ազդեցությունից, օրինակ՝ պարտադիր պաշտպանիչ ակնոց կրելով, մաշկը պահպանելու համար նախատեսված երկարաթև հագուստ ու լայնեզր գլխարկ կրելով, ապա կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչները այդ ամենը անել չեն կարող։ Արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունից վնասվում են օրգանիզմի դիմադրողական ֆունկցիաները։ Եթե անգամ մարդը պատվաստված է, օրինակ՝ տուբերկուլյոզի կամ մալարիայի դեմ, ապա վերնոլորտում օզոնի պակասի հետևանքով պատվաստման արդյունքը զրոյանում է, և օրգանիզմը կորցնում է վարակի և նրա հարուցիչների դեմ պայքարելու ունակությունը։ Մաշկը չի կարող պաշտպանել օրգանիզմի իմունային համակարգը արևի ազդեցությունից։ Եթե օզոնային շերտի քայքայումը շարունակվի, ապա ողջ կենդանական աշխարհին սպառնում է մահացու վտանգ։

Օզոնային շերտի քայքայումը նմանակող լաբորատոր փորձերը ցույց են տվել, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ավելացումը արգելակում է կարևորագույն գյուղատնտեսական այնպիսի մշակաբույսերի աճը, ինչպիսիք են, օրինակ՝ լոբազգիները։ Այլ բուսատեսակների վրա կատարված փորձերը պարզել են, որ դրանց մեծամասնությունը նույնպես զգայուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ։ Այդ վտանգից զերծ չեն նաև անտառները։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցության տակ սոսիներն աճում են 2 անգամ դանդաղ, իսկ դա իր հերթին խախտում է բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը։

Ամեն տարի օզոնային շերտի նվազման հետևանքով պակասում է Անտարկտիդայի պլանկտոնը, որից տուժում են ծովաբնակ կենդանիները։ Նախ նվազում են նրանց կերային պաշարները, և բացի դրանից, ծանծաղուտներում բնակվող ձկների և մոլյուսկների թրթուռները շատ զգայուն են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության նկատմամբ, ինչը հանգեցնում է դրանց զանգվածային ոչնչացմանը։

Հայաստանը լեռնային երկիր է և նրա տարածքի զգալի մասը գտնվում է բնական բարձր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման պայմաններում։ Այս առումով օզոնային շերտի փոփոխությունները առանձնահատուկ նշանակություն ունեն Հայաստանի բնակչության, բուսական և կենդանական աշխարհի համար։

Հայաստանում 1993 թ.-ից առ այսօր, օզոնի պարբերական չափումներ են կատարվել Երևանում, Սևանա լճի տարածքում և Արագած լեռան լանջին։ Ստացված տվյալները օգտագործվում են առողջապահության ոլորտում, ինչպես նաև նեղ մասնագիտական ուսումնասիրությունների համար, օրինակ՝ կլիմատոլոգիայի բնագավառում։ 1999 թ. ապրիլի 28-ին ՀՀ-ն վավերացրել է Վիեննայի միջազգային պայմանագիրը և Մոնրեալի արձանագրությունը։

Այնուհետև 2001 թ. ընթացքում միջազգային կազմակերպությունների փորձագետների օգնությամբ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում մշակվել է «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի փոխարինման» ազգային ծրագիր։ Այդ ծրագրով նախատեսված է օրենսդրության կատարելագործում և ուսուցողական միջոցառումների իրականացում, օզոնային շերտը քայքայող նյութեր օգտագործող կազմակերպություններում նոր տեխնոլոգիաների ներդնում, ինչպես նաև բնակչության իրազեկության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ։ Սահմանված կարգով ծրագիր ներկայացվել է վերոհիշյալ հիմնադրամին ֆինանսավորման համար։ Այն հավանության է արժանացել հիմնադրամի խորհրդի կողմից, և մոտ ապագայում կսկսվի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը։ 2005 թվականին ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում հիմնադրվել է Օզոնի ազգային կենտրոնը, որի շրջանակներում իրականացվում են օզոնային շերտը քայքայող նյութերի փուլային փոխարինման ծրագրերը։ Սեպտեմբերի 16-ը ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված է որպես օզոնային շերտի պահպանության միջազգային օր։

Թթվածնի տարածվածությունը Երկրակեղևում

Երկրակեղևը մեր մոլորակի զանգվածի 1%-ից քիչ է: Իսկ երկրակեղևում ամենատարածված տարրը թթվածինն (O) է, որը կազմում է մոլորակի զանգվածի 46.6%-ը: Սիլիցիումը երկրորդ ամենատարածվածն է (27.7%), իսկ հետո ալյումինը (8.1%), երկաթը (5.0%), կալցիումը (3.6%), նատրիումը (2.8%), կալիումը (2.6%), և մագնեզիումը (2.1%): Այդ ութ տարրերը իրար հետ կազմում են երկրակեղևի 98.5%-ը: Օվկիանոսային երկրակեղևը հարուստ է մագնեզիումով և երկաթով ու այն ավելի խիտ է, քան ցամաքային երկրակեղևը:

Ճամբարային նախագիծ քիմիայից

Փորձ 1

Ջրածնի այրումը

Փորձը կատարում եք օդում: Ջրածինը ստանում ենք ցինկի և քլորաջրածնական թթվի փոխազդեցությունից: Փորձանոթի մեջ գցում ենք մի քանի կտոր ցինկ և ավելացնում ենք 5մլ.քլորաջրածնական թթու(աղաթթու): Անմիջապես անջատվում է ջրածին գազ և փորձանոթի հատակը տաքանում է: Համեմատելու համար մետաղների ակտիվությունը փորձանոթի մեջ գցում ենք մի փոքրիկ կտոր մագնեզիումի թիթեղ: Ջրածինը ավելի բուռն է անջատվում, հետևաբար մագնեզիումը ավելի ակտիվ մետաղ է, քան ցինկը: Փորձանոթի բերանին զգուշորեն մոտեցնում ենք այրվող մարխը: Լսում ենք շառաչյուն: Ջրածնի այրումը թթվածնում կոչվում է շառաչող գազ:

Ռեկացիայի հավասարումը՝

Zn+2HCl à ZnCl2+H2

Mg+2HCl àMgCl2+H2 

2H2+O2 à2H2O+Q(ջերմություն)

Փորձ 2

Փորձը կատարում ենք ուսուցչի հսկողությամբ(но это не точно) և օդում: Բռնիչով վերցնում ենք մագենզիում մետաղի կտոր և պահում ենք բոցի վերևի մասում: Մագնեզիումը այրվում է պայծառ բոցով: Հիշեք՝ չի կարելի նայել ուղիղ բոցին:

Ռեակցիայի հավասարումը՝

Mg+O2 à MgO+Q

Փորձ  3

Նատրիումի փոխազդեցությունը ջրի հետ

Նատրիումը ալկալիական մետաղ է և գտնվում է պարբերական համակարգի՝ առաջին խմբի,գլխավոր ենթախմբում: Ալկալիական մետաղների օրինակ են՝լիթիումը և կալիումը(բացի նատրիումից, վերևում ասված է):  Թասիկի մեջ լցրեցինք ջուր, կաթեցրեցինք մի քանի կաթիլ հայտանյութ՝ֆենոլֆտալեին: Նատրիումը պահում ենք կերոսինի մեջ: Մի փոքրիկ կտորնատրիում հանում ենք տարրայից, չորացնում ենք ֆիլտրի թղթով, գցում ենք ջրով լցվածթասիկի մեջ և անմիջապես հեռանում ենք: Անջատվում է ջրածին և թասիկի գտնվող ջուրըստանում է մորու գույն, որը բնորոշ է հիմքերին: Փորձը ավելի վտանգավոր է եթե օգտագործում ենք տաք ջուր:

Տեղի է ունենում հետևյալ ռեակցիան՝

2Na+2H2O à 2NaOH+H2 

Կատարում ենք չեզոքացման ռեակցիա: Ստացված հիքմի լուծույթի վրա լցնում եք մի քանիկաթիլ աղաթթու: Հայտանյութը անգույն է դառնում, քանզի առաջանում է աղ և ջուր:

NaOH+HCl àNaCl+H2O

Թթուներ

Թթուներ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են ջրածնի ատոմից և թթվային մնացորդից:

Դասարանային աշխատանք

Թթունների մնացորդի սահմանումը, աղերի բանաձևերի կազմումը և անունները:

Կալցիումի ֆտորիդ-CaF2

Նատրիումի քլորիդ-NaCl

Ալիումինի քլորիդ-AlCl3

Բրոմաջրածնական թթու-HBr

Նատրիումի բրոմիտ-NaBr

Կալցիումի բրոմիտ-CaBr2

Յոդաջրածնական թթու-HI

Նատրիումի յոբիդ-NaI

Կալցիումի յոբիդ-CaI2

Ծծմբակաջրածնական թթու-H2S

Հիդրոսուլֆիդ-HS

Կալիումի սուլֆիդ-K2S

Թթու աղ-KHS

Ազոտաջրածնական-HNO2NO2-նիտրատ

Նատրիումի նիտրիտ-NaNO2

Կալցիումի նիտրիտ-Ca(NO2)2

Ազոտական թթու-HNO3NO3-նիտրատ

Կալիումի նիտրատ-KNO3

Ծծմբային թթու-H2SO3 SO3-սուլֆիտ

Կալիումի սուլֆիտ-K2SO3SO4-սուլֆատ

Կալիուլի սուլֆատ-K2SO4

Կալցիումի սուլֆատ-CaSO4

Ալիումի սուլֆատ-Al2(SO4)3

Ածխաթթու-H2CO3CO3-կարբոնատ

Սոդա-Na2CO3

Խմելու սոդա- NaHCO3

Սիլիկաթթու-H2SiO3

Լուծվող ապակի-NaSiO3

Նատրիումի ֆոսֆատ-Na3PO4

2. Ավելորդ է ա) PH3 բ) HCl գ) H2TeO3 դ) H3PO3

3. Ճիշտ է հետևյալ պնդումը դ) Երհիմն թթվի մոլեկուլն անպայման պետք է ջրածնի երկու ատոմ պարունակի:

4. H2+S=H2SH+NO3=HNO3HNO3=NO2+O2+H2O